Doklady

přehled dokladů, které jsou potřebné k vyřízení žádosti o hypotéku

Peníze´

Doklady potřebné k vyřízení hypotéčního úvěru.

Hypotéka je velmi jednoduchý finanční produkt. Bohužel procesy s ní spojené nejsou jednoduché a problematická je také časová náročnost vyřizování hypotečního úvěru.

Pokud chcete čerpat hypotéční úvěr, pak se připravte, že strání bankéřských nosů do vašich soukromých záležitostí může trvat klidně i půl roku.

Kompletní seznam požadovaných papíru, se dozvíte při návštěvě, vámi zvolené banky, proto chápejte následující seznam pouze jako orientační. Až zjistíte co vše povás chtějí doložit, pak pravděpodobně budete mít nutkáví bankovního úředníka, s kterým jednáte, pozvracet. Kromě doložení schopnosti hypotéku splácet, bude banka chtít věškeré doklady k zastavované nemovitosti, což v podstatě nemusí nikoho udivovat, protože v následujících letech jí bude nemovitost prakticky patřit.

Doklady o výdajích a příjmech

Mnoho zájemců o hypotéku, zjistí že je pro ně nedosažitelná již ve fázi posuzování příjmů a výdajů.

Banka se bude snažit zjistit, jestli žadatel má nejen dost finančních prostředků na splácení hypotéky, ale zda mu zbyde dost peněz na běžné životní potřeby. Při tom bude dopodrobna skoumat veškeré závazky jako jsou půjčky, leasing atd. Při posuzování příjmů se sčítají příjmy dospělých členů rodiny, která má o hypotéku zájem. Je nutné odevzdat potvrzení zaměstnavatele o výši platu za určité časové období. Podnikatelé dokládají daňová přiznání potvrzené finančním úřadem. U některých dokumentů banka požaduje originály nebo notářsky ověřené kopie, u jiných jí stačí pouze kopie.

Dnes jsou naštěstí už v nabídce i hypotéky bez nutnosti dokládání příjmů. Je to velmi šikovná věcička, jestliže disponujete příjmy do kterých nikomu nic není. Samozřejmě úroky u těchto produktů bývají vyžší.

Doložení příjmů

zaměstnanci:

 • průkaz totožnosti
 • kopie výplatní pásky nebo mzdového listu za posledních 6 měsíců až 2 roky potvrzená zaměstnavatelem
 • potvrzení zaměstnavatele o průměrném příjmu
 • další příjmy

podnikatelé:

 • průkaz totožnosti
 • živnostenský list případně koncese
 • potvrzení správy sociálního zabezpečení a zdr. pojišťovny o platbách ve prospěch těchto institucí
 • přiznání k dani z příjmu fyzických osob za poslední 2 roky potvrzené finančním úřadem
 • v případě příjmů plynoucích z pronájmu dokládáte nájemní smlouvy a vlastnický list k této/těmto nemovitostem
 • příjmy z kapitálového majetku (např. z cenných papírů)

Doložení výdajů

 • smlouva o případných dalších úvěrech, půjčkách, leasingu
 • smlouva o stavebním spoření, penzijním připojištění
 • pojistné smlouvy, doklady o platbách pojistek - pojištění nemovitosti, životní, domácnosti, úrazové, vozidel atd.
 • doložení všech dalších individuálních pravidelných výdajů - např. rozhodnutí soudu o placení výživného, škody atd.
 • doložení ostatních závazků, například ručitelská prohlášení a další

Doklady k nemovitosti

Banka také zkoumá podklady k zastavované nemovitosti, zajímá se o výpis z katastru nemovitostí, stavební povolení, územní rozhodnutí, geometrický plán, rozpočet stavby. Nutné je ocenění nemovitosti u kterého je zvykem, že banky uznávají pouze ocenění pocházející od odhadců, kteří jsou jejich komplici. Jestliže chcete zpočátku ručit také jinou nemovitostí, pak předkládáte také doklady s ní spojené. Pokud zastavovaná nemovitost nepatří přímo vám, je její cena ještě více podhodnocena. Některé nemovitosti banky jako zástavu zcela odmítají.

Potřebné dokumenty k nemovitosti

Obecné doklady

 • nabývací titul k nemovitosti, například kupní nebo darovací smlouva, rozhodnutí o vypořádání dědictví
 • výpis z katastru nemovitostí, který nesmí být starší než tři měsíce
 • snímek z katastrální mapy, který nesmí být starší než jeden rok
 • odhad ceny nemovitosti, který nesmí být starší než šest měsíců ve dvou vyhotoveních dle požadavků banky
 • pojistná smlouva k nemovitosti
 • případě rozšíření či zúžení společného jmění manželů stanoveného zákonem dohoda formou notářského zápisu nebo rozhodnutí soudu
 • muži do 35 let přikládají doklad o absolvování základní vojenské služby

Stavba nemovitosti

 • geometrický plán
 • doložení vlastních finančních prostředků např. výpisem z účtu nutných k vyrovnání rozdílu mezi rozpočtem stavby a prostředky získanými z hypotečního úvěru, případně doklad o zaplacení z vlastních prostředků před podáním žádosti o úvěr
 • územní rozhodnutí - v případě, že nebylo vydáno stavební povolení
 • stavební povolení s doložkou nabytí právní moci
 • přehled rozpočtových nákladů na rekonstrukci nebo výstavbu
 • časový plán čerpání, jestliže není součástí smlouvy o dílo
 • smlouva o dílo podepsaná zúčastněnými stranami

Koupě nemovitosti

 • doložení vlastních finančních prostředků nutných k úhradě ceny za nemovitost zbývající po využití hypotečního úvěru nebo doklad o zaplacení z vlastních prostředků před podáním žádosti o úvěr
 • kupní smlouva nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě, která musí obsahovat návrh kupní smlouvy

Zástava nemovitosti

 • Za hypotéku je třeba ručit. Zástavou je zpravidla pořizovaná nemovitost, která musí být pojištěna a pojistka vinkulována ve prospěch banky. Zástavní právo k této nemovitosti se zapíše do katastru nemovitostí. V případě, že se zatím jedná pouze o stavbu, lze ji zapsat do katastru jako rozestavěnou nemovitost a zároveň jako zástavu pro hypotéční úvěr ve chvíli, kdy bude vysoká alespoň jeden metr nad zemí.

Orientační ceny za vystavení požadovaných dokumentů

 • ocenění nemovitosti: 3 až 10 tisíc Kč
 • výpis z katastru nemovitostí: 100 Kč
 • vklad zástavní smlouvy: 500 Kč
 • ověření podpisu notářem: 30 Kč

Pořiďte si mezinárodní účet zdarma - a vydělávejte s ním.

MoneyBookers